Adran Gomisiynu

Croeso i Adran Gomisiynu Gwasg Prifysgol Cymru.

Credwn mai sylw personol a deialog rhwng y tîm comisiynu a’n hawduron sy’n sicrhau’r canlyniad gorau i lyfrau’r Wasg.  Mewn partneriaeth gydag awduron ac arbenigwyr, anelwn at lunio a gwerthuso cynigion, a datblygu teipysgrifau yn lyfrau o’r ansawdd uchaf o ran cynnwys ddeallusol.

Parchwn eich gwaith fel academyddion a’r ffaith eich bod yn ymddiried ynom i gymeryd y gofal gorau o’ch gwaith. Mae’r adran yn cydweithio’n agos gydag adrannau eraill o fewn y Wasg, ac ystyriwn yr hyn sydd fwyaf addas ar gyfer eich llyfr.

Nod yr adran ar bob adeg yw cynnal arfer da ar hyd y broses gomisiynu, ac mae’r drafodaeth gydag arbenigwyr pwnc yn rhan annatod o gyhoeddi academaidd.

Mae’r Wasg yn cyhoeddi ystod eang o deitlau ar gyfer y farchnad gyffredinol ar faterion Cymreig a Cheltaidd. Pwysleisiwn bod lle i ymagweddau mwy poblogaidd yn rhaglen gyhoeddi GPC, a rydym yn croesawi syniadau gan awduron nad ydynt yn academyddion.

Felly, os ydych yn academydd profiadol gyda phrofiad o gyhoeddi, yn ymchwilydd ar ddechrau eich gyrfa, neu’r awdur llyfrau mwy poblogaidd eu naws,  hoffwn glywed gennych.


Sarah Lewis

Pennaeth Comisiynu

s.lewis@cymru.ac.uk

Llion Wigley

Uwch Olygydd Comisiynu

(Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig)

llion.wigley@gwasg.cymru.ac.uk

Chris Richards

Golygydd Cynorthwyol Cyfnodolion a Chomisiynu

chris.richards@gwasg.cymru.ac.uk

Adran Gynhyrchu

Croeso i Adran Gynhyrchu GPC.

Ein prif nod yw bodloni a chyrraedd disgwyliadau uchel yr awdur a’r darllenydd.

Rydym yn goruchwylio’r broses hanfodol o drawsnewid teipysgrif  i fod yn gynnyrch cyhoeddedig gorffenedig – boed yn fonograff academaidd wedi’i argraffu, llyfr celf lliw, cyfeirlyfr, geiriadur, gwerslyfr, cyfnodolyn print ac electronig, neu e-lyfr.  Fel y prif bwynt cyswllt i awduron wrth i lyfr gael ei greu, darparwn wasanaeth effeithlon a phersonol ar hyd pob cam drwy’r broses olygyddol a chynhyrchu, gan weithio i sicrhau ei bod yn un lefn.

Canolbwyntiwn ar dywys y llyfr yn lân ar hyd pob cam o’r broses – wrth golygu copi, sganio a thrin delweddau, cysodi, prawfddarllen, mynegeio, dylunio’r clawr a diwyg y llyfr, argraffu a chreu’r fersiwn e-lyfr.  O ganlyniad, gweithiwn tuag at greu cyhoeddiad o ansawdd sy’n cwrdd â’r safonau a ddisgwylir gan ein darllenwyr ac sy’n bodloni gofynion y prosiect ar yr un pryd.  Mae boddhau anghenion yr awdur yn hynod bwysig, o’r man cychwyn gyda throsglwyddo’r deipysgrif hyd at gyhoeddi’r gyfrol orffenedig.

Mae’r adran yn gweithio tuag at gynnal y safonau uchaf posib o ran cywirdeb ac ansawdd golygyddol, i gynnal a chadw ein henw da fel gwasg prifysgol yn rhyngwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ystod y broses gynhyrchu, neu os hoffech wybodaeth rhagor am y broses, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Steven G. Goundrey

Rheolwr Cynhyrchu

steven.goundrey@gwasg.cymru.ac.uk

Adam Burns

Cynorthwyydd Cynhyrchu a Golygyddol

adam.burns@gwasg.cymru.ac.uk

Dafydd Jones

Golygydd y Wasg

dafydd@gwasg.cymru.ac.uk

Adran Gwerthiant a Marchnata

Croeso i Adran Gwerthiant a Marchnata GPC.

Nod yr adran yw sicrhau bod pob cyhoeddiad yn cael ei gyflwyno a’i hyrwyddo i werthwyr llyfrau yn y ffordd orau posib, ar raddfa genedlaethol a byd-eang.

Rydym yn sicrhau yr arddangosir pob llyfr, e-lyfr a chylchgrawn yn ein catalog teitlau newydd tymhorol, a anfonir at restr helaeth o lyfrgelloedd academaidd a siopau llyfrau.  Yn ogystal, mae pob teitl newydd yn cael ei gyflwyno i’n timoedd gwerthu ymroddedig yn y Deyrnas Gyfunol, Ewrop, UDA a Chanada.  Mae’r modd y dosbarthwn ein llyfrau’n rhyngwladol yn sicrhau bod y stoc cywir yn y man cywir ar yr amser cywir, yng Ngogledd a De America, Ewrop, Japan, China ac India.

Rydym yn rhan o’r byd llyfrau ar-lein sy’n arddangos ac yn gwerthu ein llyfrau ac e-lyfrau.  Mae pob llyfr yn cael ei arddangos ar wefannau gwerthu llyfrau ar-lein allweddol megis Amazon, Blackwell’s a Waterstones, ac mae pob llyfr yn cael ei ddosbarthu trwy rwydwaith effeithiol o gwmnïau dosbarthu megis Academic Publishers, Dawson Books, E-books Corporation, Ebrary, Ebsco, Gardners, MyiLibrary a Barnes & Noble.  Mae deunyddiau marchnata ychwanegol hefyd yn cael eu hanfon drwy ebost at lyfrgelloedd a siopau llyfrau academaidd perthnasol a chymdeithasau dysgedig.

Mae sgiliau a phrofiad eang y tîm Gwerthiant a Marchnata yn sicrhau ein bod yn datblygu a gweithredu strategaeth farchnata ar gyfer ein hawduron er mwyn cyflawni potensial rhyngwladol pob cyhoeddiad. Mae aelodau’r tîm, ynghyd ag awduron, golygyddion a’r adran Gomisiynu, yn gweithio’n ddiwyd gan fynychu cynadleddau a digwyddiadau allweddol, ac wrth lunio ymgyrch hyrwyddo a deunyddiau marchnata ar ebost, yn ogystal â dosbarthu taflenni, ffurflenni archeb, taflenni rhaghysbysu a chatalogau.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud i hyrwyddo llyfrau’r Wasg, mae pob croeso i chi gysylltu â ni.

Maria Vassilopoulos

Rheolwraig Gwerthiant Byd-eang

maria.vassilopoulos@gwasg.cymru.ac.uk

Elin Williams

Rheolwraig Marchnata a Digwyddiadau

elin.williams@gwasg.cymru.ac.uk

Cysylltwch â ni

Yn y cyfnod digynsail hwn, mae Covid-19 yn effeithio arnom i gyd. Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu ein staff a chwsmeriaid, ac i sicrhau bod busnes yn parhau fel arfer cymaint ag sy’n bosib.

Mae staff y Wasg yn parhau i weithio o adref, gweler isod manylion cyswllt pob adran.

Comisiynu

Cysylltwch â chris.richards@gwasg.cymru.ac.uk

Cynhyrchu a Golygyddol

Cysylltwch â adam.burns@gwasg.cymru.ac.uk

Gwerthiant a Marchnata

Cysylltwch â marketingtemppress@gwasg.cymru.ac.uk

Cyllid

Cysylltwch â vicki.alexander@gwasg.cymru.ac.uk

Ffôn: +44 (0)2920 376999
Gwefan: https://www.uwp.co.uk/cy/

Gwasg Prifysgol Cymru, Gorfestrfa’r Brifysgol, Heol Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NS

Oriau cyswllt: Dydd Llun – Dydd Iau, 9.00yb–4.30yh
Dydd Gwener, 9.00yb-4.00yh

Sut i gael hyd i ni: Cyfarwyddiadau i’r Wasg