NATALIE WILLIAMS (Cyfarwyddwraig)

Daw Natalie â dealltwriaeth eang o’r byd cyhoeddi i’w rôl fel Cyfarwyddwraig y Wasg. Graddiodd ag Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Southampton, a dechreuodd ei gyrfa gyhoeddi ym maes Cyfraith academaidd yng Ngwasg Prifysgol Rhydychen. Yna symudodd i Nelson Thornes, lle bu’n Uwch Gyhoeddwr yn gyfrifol am y portffolio Mathemateg uwchradd a strategaeth gyhoeddi’r DU.

Cyn ymuno â GPC yn Ebrill 2017, bu Natalie’n rhedeg ei busnes ymgynghori ei hun, gan weithio i gyhoeddwyr gan gynnwys Gwasg Prifysgol Rhydychen, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Hodder Education, Pearson Education a HarperCollins, yn ogystal ag ymgymryd â Gradd Meistr Gweithredol mewn Gweinyddiaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd, a enillodd gyda Rhagoriaeth yn haf 2017. Mae Natalie yn darparu arweiniad cryf a strategaeth glir i’w thîm talentog, gan dynnu o’i 15+ mlynedd yn y diwydiant a’i brwdfrydedd am bopeth creadigol, i geisio am gyfleoedd newydd i’r Wasg.

.

ELERI LLOYD-CRESCI (Rheolwraig Gwerthiant a Marchnata).

Daw Eleri â chyfoeth o graffter busnes at ei chwest i gyflwyno a hyrwyddo’r ehangder o deitlau i gynulleidfaoedd posib. Mae gallu Eleri i gwrdd â goliau yn amlwg yn y modd y mae, nid yn unig yn ceisio canfod cynadleddau allweddol ar gyfer cyfres benodol ac amlygu teitlau GPC cyn eraill, ond i gwrdd â hynny o awduron ac y gall a, ble’n bosib, sicrhau sylw wedi ei dargedu yn y cyfryngau.

Ymunodd Eleri â GPC yn 2011 wedi nifer o flynyddoedd llwyddiannus yng Nghyngor Llyfrau Cymru. Mae ei phrofiad helaeth mewn gwerthu uniongyrchol, rheoli cyfrifon allweddol yn cynnwys rhai rhyngwladol, datblygu busnes, rholi a dosbarthu stoc mewn amryw o wahanol ddiwydiannau’n sicrhau cyflenwi gweledigaeth gyda dygnwch pendant. Mae ei hegni’n amlwg yn ei gwaith mentora gyda’r myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n ymgymryd â phrofiad gwaith gyda’r Wasg, a hefyd yn ei sesiynau rheolaidd yn y gampfa.


SIÂN CHAPMAN
 (Rheolwraig Cynhyrchu a Golygyddol).

Sian sy’n gyrru’r cydweithio hanfodol sy’n rhan o gynhyrchu pob llyfr. Gydag angerdd at y broses sy’n trawsnewid syniad dechreuol yn gynnyrch gorffenedig, mae ei hamserlennu manwl, ei gwaith rheoli cyflenwyr a safonau ansawdd yn arwain at lyfrau gyda hynodrwydd sy’n cael ei adlewyrchu gan werthiant a chan falchder yr awdur.

Ymunodd Sian â GPC yn 2007. Mae ei gwybodaeth fanwl o argraffu’n adlewyrchu dros 20 mlynedd o brofiad o gynhyrchu llyfrau a chylchgronau mewn meysydd mor amrywiol ag argraffu academaidd, llyfrau celf i’r bwrdd coffi, llyfrau gwerth ychwanegol yn ogystal â chyhoeddiadau i blant. Ategir at ei medrau eang gan ddiploma ôl-raddedig mewn Astudiaethau Argraffu a Chyhoeddi gan Brifysgol Argraffu Llundain. Yn ogystal â hyn cafodd Sian ei magu yng nghanol busnes argraffu teuluol ac mae’n cadw llygad barcud ar yr arloesedd digidol parhaus yn y byd argraffu ac e-Lyfrau.


SARAH LEWIS
 (Pennaeth Comisiynu).

Mae talent Sarah fel y ddolen rhwng cynnig dechreuol a’r llyfr cyhoeddedig yn amlwg yn ei chyfathrebu clir a’i sgiliau negodi craff gydag awduron, asiantau neu aelodau’r uwch dîm. Gyda’i huchelgais cadarn i wneud y gorau posib dros yr awdur a’r llyfr, mae Sarah yn parhau i ehangu safle arbenigol y Wasg.

Ymunodd Sarah â GPC yn 2003 fel Golygydd Comisiynu cyn iddi gael ei phenodi’n Bennaeth Comisiynu yn 2010. Mae ei blynyddoedd yn y byd cyfreithiol fel cyfreithiwr cymwys, a’i 15 mlynedd mewn golygu academaidd wedi rhoi sgiliau manylrwydd a negodi cytundeb i Sarah. Yn ogystal, caiff ei safbwynt personol fel awdur ei adlewyrchu yn ei chyfraniadau ysgrifenedig i Time Out, Rough Guides a theitlau teithio eraill; cefndir i’w chariad parhaus tuag at deithio a diwylliant y byd yn ei holl ffurfiau.

VICKI ALEXANDER (Rhelowr Cyllid a Busnes)

Mae gan Vicki dros 20 mlynedd o brofiad o weithio mewn cyllid. Mae ganddi gymhwyster o gorff proffesiynol cyfrifwyr ym Mhrydain (AAT) ac mae’n astudio’n rhan amser ar hyn o bryd ar gyfer cymhwyster ACCA a gradd BSc mewn Cyfrifeg Gymhwysol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae ganddi sgiliau rheoli a dadansoddi ariannol da, ac mae’n cefnogi cydweithwyr trwy ddatblygu systemau cyllid effeithiol a thrwy fagu dealltwriaeth ddyfnach o gyllid ym mhob agwedd o’r busnes.

Mae Vicki wedi gweithio’n flaenorol o fewn elusennau a sefydliadau trydydd sector, yn ogystal â diwydiannau masnachol. Mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gyfrifeg o fewn ystod eang o sectorau, ynghyd â llygad dda am fanylion a chywirdeb.


DAFYDD JONES
 (Golygydd).

Hanes celf a theori feirniadol modern a chyfoes yw cefndir a maes ymchwil barhaus Dafydd; fel darlithydd mewn celfyddyd gain (1995–2012), bu’n ymchwilydd preswyl yn Archif Ryngwladol Dada ym Mhrifysgol Iowa, gan gyfrannu at ymyrraeth feirniadol wrth ddogfennu’r avant-garde hanesyddol – yn amlwg felly gyda Phrosiect Avant-Garde prifysgolion Caeredin a Glasgow (2000–7) a’r gyfres arloesol ‘Crisis and the Arts: The History of Dada’ (1996–2005). Ef oedd golygydd y gyfrol Dada Culture (2006), ac awdur y monograffau ymchwil Dada 1916 in Theory: Practices of Critical Resistance (2014) a The Fictions of Arthur Cravan: Poetry, Boxing and Revolution (2018). Fel Golygydd Gwasg Prifysgol Cymru, bydd Dafydd yn arolygu holl weithgaredd golygyddol a chysondeb ansawdd allbwn testunol GPC, yn gweithio rhwng adrannau’r wasg ac yn agos ag awduron wrth i’w cyfrolau symud ar hyd y drefn broflennu a chynhyrchu, hyn oll er sicrhau cyhoeddiadau o safon yn gymwys â’u hawduraeth.

LLION WIGLEY (Golygydd Comisiynu, Cymraeg a Phynciau Cymreig).

Yn ei waith, mae Llion yn blaenoriaethu’r cydweithio hanfodol hynny gydag awduron wrth ddatblygu cyhoeddiadau’n ymwneud â Chymru (yn y Gymraeg a’r Saesneg). Mae ei wybodaeth academaidd o hanes a diwylliant Cymru yn fantais amlwg wrth fagu’r berthynas briodol ag awduron ac wrth adnabod potensial syniadau i’w datblygu ar gyfer cyhoeddi gyda Gwasg Prifysgol Cymru.

Ymunodd Llion â’r Wasg yn 2013 wedi degawd o brofiad yn y sector gyhoeddus yn gweithio i Mencap Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle datblygodd wybodaeth fanwl o anghenion arwyddo gwybodaeth ar draws ystod helaeth o ddefnyddwyr. Ynghyd â’r gwaith pwysig yma, enillodd Llion radd doethur o Brifysgol Aberystwyth am ei draethawd hir ar Gymru a diwylliant  iaith Gymraeg yn y 1960au.

ELIN WILLIAMS (Swyddog Gwerthiant a Marchnata)

Graddiodd Elin o Brifysgol Caerdydd yn 2015 gyda gradd MA mewn Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, cyn ymuno â’r Wasg yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Fel swyddog gwerthiant a marchnata, Elin sydd yn gyfrifol am farchnata pob cyhoeddiad gan Wasg Prifysgol Cymru, gan gynnwys trefnu lansiadau a digwyddiadau, hybu llyfrau ar gyfryngau cymdeithasol, a gyrru copïau adolygu. Hithau hefyd sydd yn gyfrifol am wefan y Wasg pan nad yw’n mynychu cynadleddau ar draws y DU gan hybu a gwerthu ystod lawn ein cyhoeddiadau.

CHRIS RICHARDS (Cynorthwyydd Comisiynu a Golygyddol)

Mae Chris yn cefnogi’r adrannau Comisiynu a Golygyddol trwy’r gwahanol gamau yn y broses gomisiynu, ac mae’n gyswllt allweddol ar gyfer awduron newydd. Mae’n delio gydag amserlennu a pharatoi cyfnodolion, gan weithio gyda golygyddion a chyfranwyr er mwyn trosglwyddo rhifynnau newydd i’w cynhyrchu. Mae Chris yn gyfrifol am freindaliadau a rheoli data GPC, a sicrhau bod awduron yn derbyn eu taliadau trwy gydol y flwyddyn. Yn ogystal â thasgau eraill, mae hefyd yn delio gyda cheisiadau caniatâd a Mynediad Agored ar gyfer cyhoeddiadau GPC.

Cyn ymuno â’r Wasg yn 2016, roedd Chris yn gynorthwyydd llyfrgell, ac astudiodd Lenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abersytwyth a Phrifysgol Warwick.

BETHAN PHILLIPS (Golygydd Cynhyrchu)

Bethan yw’r cyswllt cyntaf yn y Wasg ar gyfer yr Adran Gynhyrchu. Mae hi’n goruchwylio’r drefn gynhyrchu llyfrau a chyfnodolion, gan gynnwys paratoi deunydd gweledol a dogfennau brîff ar gyfer cyflenwyr cysodi, dylunio cloriau, argraffu a chwmnïau technegol. Bethan hefyd sy’n gyfrifol am ymchwil lluniau a sicrhau hawliau cyhoeddi, ac am gynnal a chadw cofnodion manwl ar gyfer holl agweddau’r adran, o drosiant eLyfrau i anfonebau. Yn ogystal, mae hi’n cynorthwyo Golygydd y Wasg wrth oruchwylio safonau golygyddol cyflenwyr allanol a sicrhau cydymffurfiaeth ag ansawdd ac arddull.

Graddiodd Bethan ag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, gyda blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Talaith Califfornia. Cyn ymuno â Gwasg Prifysgol Cymru, bu Bethan yn gweithio gyda thai cyhoeddi Parthian a Seren.

BRONWEN SWAIN (Swyddog Gwerthiant a Marchnata Cynorthwyol)

Graddiodd Bronwen o Brifysgol Abertawe gyda gradd MA mewn Hanes yn 2017. Cyn ymuno ag Adran Gwerthiant a Marchnata’r Wasg, bu Bronwen yn gweithio yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, yn addysgu ymwelwyr am dreftadaeth y wlad. Fel Swyddog Gwerthiant a Marchnata Cynorthwyol, Bronwen yw cyswllt cyntaf y Wasg ar gyfer ymholiadau gwerthiant, marchnata a dosbarthu. Yn ogystal, mae Bronwen yn cynorthwyo wrth greu cynllun marchnata ar gyfer pob cyhoeddiad a chyfres, yn dosbarthu copïau adolygu, ac yn mynychu lansiadau llyfrau a chynadleddau.