Croeso i’n tudalen ar gyfer Llyfrgellwyr.

Dyma’r dudalen ar gyfer gwybodaeth ynglŷn â Chatalogau, Cyfnodolion, Geiriadur Prifysgol Cymru, ein polisi hawlio, a Mynediad Agored.

I dderbyn gwybodaeth ynghylch llyfrau a chyfnodolion newydd ar eich hoff feysydd pwnc, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: Bronwen.Swain@gwasg.cymru.ac.uk 


Catalogau

I lawr lwytho copi PDF o’n catalogau diweddaraf cliciwch yma:

Os oes well gennych dderbyn copïau caled, anfonwch ebost at Bronwen.Swain@gwasg.cymru.ac.uk i dderbyn copi argraffedig. Gallwch hefyd gofrestru ar ein rhestr bostio, a rhoi gwybod i ni am eich meysydd o ddiddordeb ar gyfer postio yn y dyfodol.

Noder: Mae angen Adobe Acrobat Reader i lawr lwytho dogfennau o’r dudalen hon a mannau eraill ar y wefan. Os nad oes gennych feddalwedd Acrobat ar hyn o bryd, gellir lawrlwytho darllenydd am ddim o wefan Adobe.


Archebu Cyfnodolion a Phrisiau

Mae pob un o gyfnodolion GPC ar gael trwy danysgrifiad sefydliadol mewn print, ar-lein a chynigion cyfunol. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Geiriadur Prifysgol Cymru

http://www.geiriadur.ac.uk/
Argraffiad Cyntaf: Cyfrolau I-IV

Set Gyflawn (I-IV)

Cyfrol I

Cyfrol II

Cyfrol III

Cyfrol IV

Ail Argraffiad

 • Rhan 1 (a – adwedd) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2003.
 • Rhan 2 (adwedd – anghlud) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2003.
 • Rhan 3 (anghludadwy – amaethyddes) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2004.
 • Rhan 4 (amaethyddiad – anafod) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2005.
 • Rhan 5 (anafod – anneinamig) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2005.
 • Rhan 6 (anneir – anweledig) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2006.
 • Rhan 7 (anweledig – arffedogaeth) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2006.
 • Rhan 8 (arffedogaeth – atchwelaf) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2007.
 • Rhan 9 (atchwelaf – bar) Gol. – Gareth A. Bevan, P. J. Donovan a Andrew Hawke, 2009.
 • Rhan 10 (baranres – bil) Gol. – Andrew Hawke, 2010.
 • Rhan 11 (bil – bôn) Gol. – Andrew Hawke, 2012.
 • Rhan 12 (bôn – brig) Gol. – Andrew Hawke, 2013.

Clawr papur – £9.99 ( £6.66 i danysgrifwyr). ISSN 0072-0542

Archebu: I archebu ac am wybodaeth ar sut i danysgrifio cysylltwch â NBN International:

orders@nbninternational.com
ffacs: +44 (0) 1752 202333
ffôn: +44 (0) 1752 202301
post: University of Wales Press Orders Dept., NBN International, Estover Road, Plymouth Devon PL6 7PY

Neu gallwch chwilio am a phrynu Rhannau unigol o www.gwales.com


Newid Cyfeiriad

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau cyfeiriad trwy anfon ebost at gwefan@gwasg.cymru.ac.uk neu ffonio +44 2920 496899 gan ddyfynnu eich hen gyfeiriad a’ch cyfeiriad newydd.

 

Polisi Hawlio

Gofynnwn i hawliau gael eu gwneud o fewn chwe mis o’r cyhoeddiad.

 

Mynediad Agored

Mae GPC yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ym maes Mynediad Agored, ac yn cadw llygad agos ar ymgynghoriad diweddar Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr ar fonograffau, a gorchmynion Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) ar gyfer cyfnodolion.

Byddwn yn cyhoeddi manylion polisi GPC ar Fynediad Agored yn fuan ond, yn y cyfamser, dylai golygyddion cyfnodolion fod yn ymwybodol o benderfyniad RCUK i’w gwneud yn ofynnol i gyhoeddi ar sail Mynediad Agored unrhyw erthyglau cyfnodolion sydd wedi’u seilio’n gyfan gwbl neu’n rhannol ar waith ymchwil a ariannwyd gan RCUK. Gofynnir felly i olygyddion cyfnodolion sicrhau bod ymchwilwyr sy’n cyflwyno erthyglau i’w derbyn yn datgan yn eglur pa un a ariannwyd eu herthyglau gan RCUK ac yn hysbysu GPC; ar ôl eu derbyn i’w cyhoeddi yn y cyfnodolyn, ac ar ôl cyflwyno’r llawysgrif i GPC, dylai golygyddion cyfnodolion nodi’n eglur ar y tabl cynnwys pa erthyglau, os oes rhai, y mae’n ofynnol eu cyhoeddi ar sail Mynediad Agored.

Mynediad Agored ac Erthyglau Cyfnodolion yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ar ôl 2014

Dylai golygyddion a chyfranwyr fod yn ymwybodol o anghenion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl) ynglŷn â Mynediad Agored ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion a dderbynnir ar gyfer cyhoeddi ar ôl 1 Ebrill 2016, a amlinellwyd yn nogfen polisi CCAULl Mawrth 2014 (cyf: 2014/07):

http://www.hefce.ac.uk/pubs/year/2014/201407/name,86771,en.html

Nodwch mai testun terfynol yr awdur wedi’i adolygu gan arbenigwr ddylai fod y fersiwn ar gyfer adnau.

Cynhwysir deunydd trydydd parti yn yr erthygl a adneuir ar risg yr awdur/sefydliad ei hun. Dylai awduron barhau i sicrhau’r hawliau i ddefnyddio deunydd trydydd parti mewn print ac ar ffurf electronig yn y ffordd arferol ar gyfer pwrpasau fersiwn cyhoeddedig Gwasg Prifysgol Cymru (GPC).

Polisi GPC yw gofyn am gyfnod embargo o 18 mis ar gyfer Mynediad Agored Gwyrdd, yn cychwyn o’r dydd olaf ym mis y cyhoeddiad o’r fersiwn print.

Mae GPC hefyd yn croesawu erthyglau ar gyfer Mynediad Agored Aur: os oes angen hynny arnoch, cysylltwch ag Adran Gomisiynu GPC er mwyn trafod Ffi Prosesu Erthygl (‘Article Processing Charge’, neu APC) ar gyfer eich erthygl.

Mae anghenion Mynediad Agored gan Gynghorau Ymchwil DU (CYDU) hefyd ar gyfer erthyglau sy’n cydnabod cyllid RCUK; am fwy o fanylion, gwelerhttp://www.rcuk.ac.uk/research/outputs/

Nodwch y bydd cyfnodolion GPC yn parhau i dderbyn a chyhoeddi erthyglau gan awduron nad oes ganddynt anghenion ar gyfer yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) o dan y trefniadau sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau at yr Adran Gomisiynu.

Mynediad Agored a Monograffau

Mae monograffau, casgliadau wedi’u golygu a chyhoeddiadau ffurf hir eraill yn rhan bwysig iawn o’r byd cyhoeddi academaidd, ac maen nhw’n arbennig o bwysig i ysgolheigion yn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Ond dywed llawer o bobl wrthym fod cyhoeddi monograffau yn wynebu anawsterau – mae gwerthiant yn disgyn, costau yn codi, ac mae’n gynyddol anodd i ysgolheigion ganfod ffordd i gyhoeddi eu gwaith.

Wrth gynllunio ffordd ymlaen ar gyfer mynediad agored a’r REF nesaf, rydym wedi derbyn cyngor clir iawn nad yw’r byd cyhoeddi monograffau yn barod i gefnogi anghenion mynediad agored. Mewn ymateb i’r cyngor hwn, rydym yn cynnig na fydd cyhoeddi mewn ffurf mynediad agored yn angenrheidiol er mwyn i fonograffau gael eu hystyried yn y REF nesaf.

Ond rydym yn awyddus i ddeall y problemau’n well ac i gefnogi ymdrechion i’w datrys lle bynnag mae’n bosib. Rydym yn optimistaidd ynglŷn â’r potensial ar gyfer cyhoeddi mynediad agored i helpu cynnal cyfathrebu ysgolheigaidd yn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, ac yn hyderus y bydd cyhoeddi monograffau mynediad agored yn parhau i dyfu o fewn y blynyddoedd nesaf.

Rydym yn cadw llygad barcud ar ganlyniad ymgynghoriad hydref 2013 ar Fynediad Agored o ran papurau cynhadledd ar gyfer y REF nesaf, a byddwn yn diweddaru’r adran hon mor gynted ag y byddwn yn clywed y newyddion.
Mae fersiynau PDF o dri o’n llyfrau ar gael am ddim mewn mynediad agored drwy’r llwyfan Llyfrgell OAPEN, www.oapen.org. Cliciwch yma i lawrlwytho:

FfugLen : Y Ddelwedd o’r Nofel Gymraeg o Ddechrau’r Chwedegau tan 1990
Los Invisibles A History of Male Homosexuality in Spain, 1850-1940
Ancrene Wisse : From Pastoral Literature to Vernacular Spirituality