..

Croeso i Calon!

Calon yw gwasgnod ffeithiol Gwasg Prifysgol Cymru sy’n cyflwyno straeon amrywiol a chyfareddol niferus Cymru i ddarllenwyr ledled y byd. Mae ein llyfrau’n cwmpasu ystod eang o bynciau; os oes gennych chi ddiddordeb mewn bwyd neu lên gwerin, cerddorion neu atgofion, ysgrifennu taith neu ysgrifennu am natur, yna mae llyfrau Calon i chi.

.

Cyflwyno

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: Abbie Headon, Cyhoeddwr: caleb.woodbridge@gwasg.cymru.ac.uk

Gellir dod o hyd i’n canllawiau ar gyfer cynigion yma.

Rydym ar hyn o bryd yn croesawu ceisiadau gan asiantau ac awduron. Rydym ni’n edrych am lyfrau ffeithiol wedi’u hanelu at y darllenydd cyffredinol, gyda chyswllt â Chymru a/neu hanes a diwylliant Cymru. Fodd bynnag, nid oes rhaid i lyfrau Calon ganolbwyntio’n llwyr ar Gymru ac rydym yn croesawu cyflwyniadau gan awduron o bob cenedl a chefndir.

Ddim yn siŵr a fyddai eich syniad yn addas? Rydym yn hapus i gael sgwrs gychwynnol am eich syniadau cyn i chi gyflwyno cynnig. Cysylltwch ag Caleb i drafod ymhellach.


Llyfrau Newydd ar gyfer Hydref 2024

gap

International Velvet

How Wales Conquered the ’90s Charts

gan Neil Collins

25 Gorffenaf 2024 / £16.99 CC / 9781915279309

Cyfrol sy’n cynnwys dadansoddiad a chyfweliadau newydd ynghylch y degawd pan oedd ‘Cool Cymru’ yn ennill cefnogaeth cynulleidfa eang a sut yr ysbrydolodd hyn y sîn gerddoriaeth Gymreig i mewn i’r unfed ganrif ar hugain a thu hwnt.

Where the Folk

A Welsh Folklore Road Trip

gan Russ Williams

19 Medi 2024 / £18.99 CC / 9781915279705

Mae Where the Folk yn dilyn Russ Williams wrth iddo deithio yn Griff, ei gar Fiesta gwichlyd, gan chwilio am leoliadau sy’n gysylltiedig â chwedlau, llên gwerin a ffugchwedlau cyfoes Cymru.

Nightshade Mother

A Disentangling

gan Gwyneth Lewis

26 Medi 2024 / £18.99 CC / 9781915279903

Yn yr hunangofiant hynod hwn, mae Gwyneth Lewis, Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru, yn cofnodi magwraeth druenus gyda mam orthrymus.

Rebecca’s Country

A Welsh Story of Riot and Resistance

gan Rhian E. Jones

10 Hydref 2024 / £18.99 CC / 9781915279743

Yn Rebecca’s Country, mae’r hanesydd Rhian E. Jones yn archwilio cefndir, cronoleg a chyflawniadau Terfysgoedd Beca. Cynigir cip ar fywydau pobl gyffredin a’u hymateb i newidiadau llym ac ysgubol blynyddoedd cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan adrodd y straeon dynol tu ôl yr hanes rhyfeddol hwn.


Gwanwyn 2024

.

Why Can’t I See My GP?

The Past, Present and Future of General Practice

gan Dr Ellen Welch

Chwefror 2024 / £16.99 CC / 9781915279460

Dri chwarter canrif wedi sefydlu’r GIG, mae Dr Ellen Welch yn codi’r llen ar waith y meddyg. Mae’n edrych ar feddygaeth cyn sefydlu’r gwasanaeth, ar rôl Aneurin Bevan yn creu’r gwasanaeth, sut mae’r swydd wedi newid dros y blynyddoedd – yn arbennig ers cyfnod y pandemig – a sut fath o wasanaeth iechyd a ragwelir yn y dyfodol.

Poems From the Soul

Twelve of the Great Hymns of Wales

gan M. Wynn Thomas

Chwefror 2024 / £12.99 CC / 9781837600113

Mae Poems from the Soul yn dwyn ynghyd ddwsin o hoff emynau o’r ddeunawfed hyd yr ugeinfed ganrif. Dyma gerddi o galon ac enaid pobl gyffredin – gofaint, ffermwyr a phregethwyr – cerddi a chwaraeodd ran allweddol yn ffurfiant y Cymry.

Tir

The Story of the Welsh Landscape

gan Carwyn Graves

Mawrth 2024 / £18.99 CC / 9781915279668

Yn Tir, mae’r awdur ac ecolegydd Carwyn Graves yn ein tywys ar daith trwy saith elfen allweddol yn nhirwedd Cymru, megis y ffridd neu’r tir porfa mynyddig, a’r rhos neu’r tir anial, grugog. Trwy blymio’n ddwfn i hanes ac ecoleg y tirweddau hyn, byddwn yn darganfod bod Cymru, yn ei harddwch amrywiol, yn gymaint o greadigaeth ddiwylliannol, ddynol ag ydyw o ffenomenon naturiol.

The Long Unwinding Road

A Journey Through the Heart of Wales

gan Marc P. Jones

Ebrill 2024 / £18.99 CC / 9781915279583

Os carech chi weld Cymru o un pen i’r llall, o ddinas gosmopolitan Caerdydd yn y de i’r traethau Fictoraidd hanesyddol yn y gogledd, mae un ffordd i’w dilyn: yr A470. Yng nghwmni Gwendoline, ei sgwter hen ond dibynadwy, mae’r ysgrfennwr taith Marc P Jones yn dilyn y ffordd hir hon mewn ymchwil i ddarganfod beth sy’n gwneud i galon Cymru guro.

Sheeplands

How Sheep Shaped Wales and the World

gan Alan Marshall

Ebrill 2024 / £18.99 CC / 9781915279385

Cyfrol sy’n amlinellu teithiau gan ddefaid ar draws y byd, ar eu pennau eu hunain ac yng nghwmni bugeiliaid, o’r cyfnod cynharaf hyd heddiw. Ar hyd y daith, mae Alan Marshall yn cynnig portreadau byw o gyfraniad defaid yn natblygiad y byd modern, mewn cyfnodau o heddwch a rhyfel, gan ddisgrifio sut y gallai cynefinoedd defaid barhau i wneud hynny yn y dyfodol.

Seaglass

gan Kathryn Tann

Mai 2024 / £16.99 CC / 9781915279620

Yn Seaglass, mae Kathryn Tann yn dwyn ynghyd funudau o’i bywyd ei hun, gan blethu gwaith ffeithiol-greadigol gyda llenyddiaeth natur a chofiant. Mae’n portreadu, gyda sylwgarwch pwerus a gonestrwydd teimladwy, daith merch ifanc wrth iddi dyfu’n oedolyn mewn byd modern.

Abandon All Hope

A Personal Journey Through the History of Welsh Literature

gan Gary Raymond

Mai 2024 / £18.99 CC / 9781915279262

Gan drafod ysgrifennu yn Saesneg yng Nghymru o ongl treftadaeth y traddodiad barddol hyd at weithiau arbrofol cyfoes, dyma gyfrol sy’n cyflwyno llenyddiaeth Gymreig mewn modd nas gwnaethpwyd erioed o’r blaen, a hynny gan lu o leisiau amrywiol.


2023

Gay Aliens and Queer Folk

How Russell T Davies Changed TV

gan Emily Garside

Medi 2023 / £9.99 CC / 9781915279224

Mae Gay Aliens and Queer Folk yn cymryd naid ddofn i grombil y straeon cwiar a ddygodd Russell T Davies i’n sgriniau. Archwilir sut y gwnaethnat greu gofod fel y gallai straeon LGBTQ+ gael mynediad i’n hystafelloedd byw, ac edrychir ar eu dylanwad ar bersonau a welsant eu hunain yn cael eu hadlewyrchu ar deledu prif ffrwd, a hynny am y tro cyntaf.

The Folklore of Wales

Ghosts

gan Delyth Badder a Mark Norman

Medi 2023 / £14.99 CC / 9781915279507

Yn The Folklore of Wales; Ghosts, mae’r chwedleuwyr enwog Delyth Badder a Mark Norman yn cyflwyno detholiad cyfareddol a chynhwysfawr o adroddiadau am ysbrydion, gan uwcholeuo’r themâu allweddol sy’n llifo drwyddynt, a chan gynnig mewnwelediad i hanes a diwylliant gwahanol rannau a chymunedau yng Nghymru.

Enchanted Wales

Myth and Magic in Welsh Storytelling

gan Miranda Aldhouse-Green

Hydref 2023 / £20.00 CC / 9781915279187

Mae’r gyfrol Enchanted Wales yn wahoddiad i deithio trwy straeon allweddol llenyddiaeth fytholegol Gymraeg, gan archwilio, nid yn unig destunau canoloesol ond wreiddiau hynafol hefyd, a hynny trwy gipluniau o gerfluniau, cerfiadau ac arteffactau eraill sydd hyd at ddwy fil o flynyddoedd oed.

.


.

A Map of Love

Twelve Welsh poems of romance, desire and devotion

gan M. Wynn Thomas

Chwefror 2023 / £9.99 CC / 9781915279439

Casgliad o ddwsin o gerddi Saesneg gan feirdd Cymreig yn edrych ar gariad o bob math. Chwaer-gyfrol i The History of Wales in Twelve Poems.

Shaping the Wild

Wisdom from a Welsh Hill Farm

gan David Elias

Ebrill 2023 / £18.99 CC / 9781915279347

Yn aml, ystyrir dulliau ffermio yn rhai niweidiol i fyd natur a’r amgylchedd, yn creu gwrthdaro rhwng y rhai sydd am warchod bywyd gwyllt a ffermwyr sy’n dibynnu ar y tir. Yn ei gyfrol gyntaf, afaelgar, mae’r cadwriaethwr David Elias yn archwilio fferm unigol yn Eryri i ddarganfod yr hyn y gellir ei ddysgu am wironedd anodd cyfuno ffermio mynydd a gofalu am fyd natur.

Escape to Gwrych Castle

A Jewish Refugee Story

gan Andrew Hesketh

Mehefin 2023 / £18.99 CC / 9781837600069

Yn 1939, cludwyd nifer o ffoaduriaid o blant Iddewig, Almaenig gan y Kindertransport i Abergele. Eu cartref dros dro oedd Castell Gwrych, lle sefydlwyd Hachshara, sef canolfan hyfforddi a anelai at baratoi’r plant i fywyd mewn kibbutz yn Israel, lle roeddent yn gobeithio ailymuno â’u teluoedd.


Cyhoeddiadau Calon a gyhoeddwyd yn 2022

.

Welsh Food Stories

gan Carwyn Graves

Mai 2022 / £14.99 CC / 9781915279002

Archwiliad atgofus a dadlennol o orffennol, presennol a dyfodol bwyd yng Nghymru. Mae Carwyn Graves yn teithio Cymru i ddarganfod bwydydd traddodiadol y wlad ac yn adrodd straeon unigryw a chyfareddol y bobl sy’n eu gwneud heddiw.

Return to my Trees

Notes from the Welsh Woodlands

gan Matthew Yeomans

Medi 2022 / £18.99 CC / 978-1-915279-14-9

Pryd a sut y collodd pobl ein cysylltiad â natur – a sut allwn ni ddod o hyd iddo unwaith eto? Matthew Yeomans sy’n ceisio ateb y cwestiynau hyn wrth iddo gerdded dros 300 milltir drwy goedwigoedd hynafol a modern Cymru, gan ymgolli yn eu straeon (gydag ambell i ddargyfeiriad annisgwyl).

Rock Legends at Rockfield

gan Jeff Collins

Medi 2022 / £16.99 CC / 978-1-91527-904-0

Ewch y tu ôl i’r llenni yn y stiwdio recordio fyd-enwog ym Mynwy, lle recordiwyd albymau a chaneuon fel What’s the Story (Morning Glory) Oasis a Bohemian Rhapsody Queen. Cyhoeddwyd y llyfr am y tro cyntaf yn 2007, ac mae’r argraffiad hwn wedi’i ddiwygio a’i ddiweddaru’n llawn gyda chyfweliadau, hanesion a delweddau newydd cyffrous.

An Indigo Summer

gan Ellie Evelyn Orrell

Hydref 2022 / £14.99 CC / 978-1-91527-907-1

Yn ystod haf 2020, dychwelodd Ellie Evelyn Orrell i fro  ei mebyd yng ngogledd Cymru, lle dysgodd gelfyddyd llifo indigo gan ei mam oedd mewn galar. Mae’r atgofion hiraethus hyn gan awdur newydd yn plethu myfyrdodau ar dirwedd, teulu a phwerau iachaol celfyddyd.

Wales on this Day

366 Facts You Probably Didn’t Know

gan Huw Rees a Sian Kilcoyne

Hydref 2022 / £12.99 CC / 978-1-915279-11-8

Beth yw’r cysylltiad rhwng Jurassic Park a chwisgi Jack Daniels a Chymru? Beth oedd y cymhelliad dros yr ornest pistolau olaf erioed i’w chofnodi yng Nghymru? A pha dref oedd â cheffyl yn brif weinidog ar un adeg (o fath)? Mae’r gyfrol hwyliog hon yn cynnig 366 o straeon difyr, ysbrydoledig ac adloniannol am hanes a diwylliant Cymru nad ydynt i’w gweld yn y rhan fwyaf o lyfrau hanes.

Cefnogir Calon gan Gyngor Llyfrau Cymru.

-
+

SÊL GWANWYN

Manteisiwch ar 70% oddi ar dros 300 o'n llyfrau!