UWP

Golygyddion newydd Cylchgrawn Addysg Cymru

Pleser yw cyhoeddi ein bod wedi cadarnhau tîm Golygyddion Cylchgrawn newydd Cylchgrawn Addysg Cymru: Gary Beauchamp o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, Thomas Crick o Brifysgol Abertawe ac Enlli Thomas o Brifysgol Bangor. Daw ein Golygyddion newydd â chyfoeth o brofiad addysgol, ac mae gan bob un hanes cryf mewn ymchwil addysgol a gyda’u harbenigedd cyfunol, eu

Darllen mwy

Cymdogion ar wahân: Barddoniaeth gynnar yn Gymraeg ac yn Saesneg

Gan David Callander, awdur Dissonant Neighbours: Narrative Progress in Early Welsh and English Poetry. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ysgolheigion wedi dangos diddordeb cynyddol yn amlieithrwydd yr Oesoedd Canol. Mae astudio llyfrau a thestunau amlieithog, sy’n nodwedd gyffredin ddigon o lawysgrifau canoloesol, wedi esgor ar lawer o waith newydd a chyffrous, ac wedi braenaru’r tir ar gyfer

Darllen mwy

Llyfr y Flwyddyn 2019

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn falch o dderbyn dau enwebiad ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019. Llongyfarchiadau i’n hawduron Gethin Matthews a Lisa Sheppard, sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Categori Ffeithiol Greadigol gyda’u cyfrolau. Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’: Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990 gan Lisa Sheppard Dyma’r gyfrol Gymraeg

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Gan Rhiannon Heledd Williams, awdur Cymraeg yn y Gweithle. Pan astudiais i am radd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth dros ddegawd yn ôl, doedd dim sôn am ‘Gymraeg Proffesiynol’ na ‘Chymraeg yn y gweithle.’ Roedd yr un peth yn wir am brifysgolion eraill yng Nghymru. Ond yn y blynyddoedd diweddar, wrth i adrannau wynebu argyfwng

Darllen mwy

Swyddfa newydd GPC: Cofrestrfa’r Brifysgol

O’r 23ain o Awst 2018, fe fydd Gwasg Prifysgol Cymru wedi’i leoli yn Adeilad Cofrestrfa Prifysgol Cymru ym Mharc Cathays. Ein cyfeiriad newydd yw: Gwasg Prifysgol Cymru Cofrestrfa’r Brifysgol Rhodfa’r Brenin Edward VII Caerdydd CF10 3NS Ar gyfer ymholiadau cyffredinol: Ffôn: 44 (0) 29 2049 6899 E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk Adeiladwyd Cofrestrfa’r Brifysgol yn 1903, yr adeilad

Darllen mwy

Meic Stephens (1938-2018)

Gwnaeth Meic Stephens, a fu farw yr wythnos hon, gyfraniad enfawr ac hollbwysig i hanes Gwasg Prifysgol Cymru fel awdur a golygydd. Ynghyd ag R. Brinley Jones, sylfaenodd Meic y gyfres arloesol ‘Writers of Wales’ ym 1970, a bu’n olygydd arni am dros ddeugain mlynedd – cyfnod a welodd gyhoeddi dros gant o gyfrolau. Ymhlith

Darllen mwy

Llongyfarchiadau M. Wynn Thomas

Hoffai’r Wasg longyfarch yr Athro M. Wynn Thomas ar ennill Gwobr Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda’i gyfrol All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas. Cyflwynir gwobrau Llyfr y Flwyddyn yn flynyddol i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo yn y Tramshed

Darllen mwy

Performing Wales: People, Memory and Place

Gan Lisa Lewis, awdur Performing Wales: People, Memory and Place. Beth mae trafod diwylliant yn nhermau perfformiad yn ei gynnig i ni? Sut mae’r fath ddadansoddiad yn ein helpu i ddeall a chyfryngu’r profiad o ddiwylliant cyfrwng Cymraeg? Yn Performing Wales: People, Memory and Place ceir trafodaeth ar bedair agwedd ar ymarfer diwylliannol – yn

Darllen mwy

Cyfres o dan sylw: Safbwyntiau

Cyfres yw hon sy’n cynnig golwg annisgwyl a dadlennol ar rai o bynciau canolog astudiaethau gwleidyddol a diwylliannol Cymru a thu hwnt; o ffasgaeth i sosialaeth, o ethnigrwydd i rywioldeb, ac o iaith i grefydd. Pam na fu Cymru: Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg Awdur: Simon Brooks Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Oes Cenedlaetholdeb, llwyddodd

Darllen mwy

Cyfres o dan sylw: Gwyddonwyr Cymru

Mae Gwyddonwyr Cymru yn cynnig llyfrau ysgolheigaidd wedi’u hysgrifennu mewn ffordd hygyrch am wyddonwyr o Gymru sydd wedi gwneud cyfraniad mawr ac arwyddocaol, yn y gorffennol a’r presennol, at ddatblygiadau ac arloesedd gwyddonol. Bu tueddiad yn hanesyddol i gyfyngu’r syniad o ddiwylliant Cymreig i’r hyn a gynhyrchwyd gan ei hawduron, ei beirdd, ei cherddorion a’i

Darllen mwy

Y Blaned Mawrth yn Siarad Iaith y Bobl

Gwasg Prifysgol Cymru’n cyfrannu at gyhoeddiad gan gyrch gweithredol NASA sy’n rhoi sylw i’r Gymraeg Gyda delweddau artistig o lechweddau sy’n erydu, crateri ardrawiadau, tirweddau pegynol anghyffredin, eirlithriadau a lluniau rhyfeddol o ddisgyniad chwilwyr fel y Phoenix Lander a Labordy Gwyddoniaeth Mawrth, mae cyhoeddiad newydd gan Wasg Prifysgol Arizona yn gwahodd y darllenydd ar daith

Darllen mwy

Eisteddfod Genedlaethol 2017

Bu Gwasg Prifysgol Cymru yn bresennol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol – a gynhaliwyd ym Modedern, Sir Fôn rhwng y 4ydd a’r 12fed o Awst – unwaith eto eleni. Agorodd y Wasg siop am yr wythnos ym mhabell Prifysgol Cymru, gyda channoedd o lyfrau Cymraeg a Chymreig ar werth. Roedd llawer o’n hawduron hefyd ar

Darllen mwy