UWP

Bwrdd Ymghynghorol newydd i Gylchgrawn Addysg Cymru

Rydym yn hynd o falch i gyhoeddi’r Bwrdd Ymghynghorol newydd ar gyfer Cylchgrawn Addysg Cymru. Ffurfir y Bwrdd Ymgynghorol o gynrychiolwyr allweddol ar hyd y sector addysg yng Nghymru, a byddant yn chwarae rhan bwysig mewn eirioli ar ran y Cylchgrawn yn ei gyfnod Mynediad Agored newydd, gan ymwneud yn agos â chyfeiriad y Cylchgrawn

Darllen mwy

Cyfri’n Cewri: Hanes Mawrion ein Mathemateg

Gareth Ffowc Roberts yn cyflwyno ei lyfr newydd Cyfri’n Cewri: Hanes Mawrion ein Mathemateg. Sut mae diffinio ein diwylliant fel Cymry? Ai fel gwlad y gân yn unig? Un o amcanion y gyfrol hon yw ehangu ein diffiniad i gwmpasu’r gwyddorau yn gyffredinol, a mathemateg yn benodol. Sawl canwr Cymraeg neu Gymreig fedrwch chi eu

Darllen mwy

Golygyddion newydd Cylchgrawn Addysg Cymru

Pleser yw cyhoeddi ein bod wedi cadarnhau tîm Golygyddion Cylchgrawn newydd Cylchgrawn Addysg Cymru: Gary Beauchamp o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, Thomas Crick o Brifysgol Abertawe ac Enlli Thomas o Brifysgol Bangor. Daw ein Golygyddion newydd â chyfoeth o brofiad addysgol, ac mae gan bob un hanes cryf mewn ymchwil addysgol a gyda’u harbenigedd cyfunol, eu

Darllen mwy

Cymdogion ar wahân: Barddoniaeth gynnar yn Gymraeg ac yn Saesneg

Gan David Callander, awdur Dissonant Neighbours: Narrative Progress in Early Welsh and English Poetry. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ysgolheigion wedi dangos diddordeb cynyddol yn amlieithrwydd yr Oesoedd Canol. Mae astudio llyfrau a thestunau amlieithog, sy’n nodwedd gyffredin ddigon o lawysgrifau canoloesol, wedi esgor ar lawer o waith newydd a chyffrous, ac wedi braenaru’r tir ar gyfer

Darllen mwy

Llyfr y Flwyddyn 2019

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn falch o dderbyn dau enwebiad ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019. Llongyfarchiadau i’n hawduron Gethin Matthews a Lisa Sheppard, sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Categori Ffeithiol Greadigol gyda’u cyfrolau. Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’: Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990 gan Lisa Sheppard Dyma’r gyfrol Gymraeg

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Gan Rhiannon Heledd Williams, awdur Cymraeg yn y Gweithle. Pan astudiais i am radd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth dros ddegawd yn ôl, doedd dim sôn am ‘Gymraeg Proffesiynol’ na ‘Chymraeg yn y gweithle.’ Roedd yr un peth yn wir am brifysgolion eraill yng Nghymru. Ond yn y blynyddoedd diweddar, wrth i adrannau wynebu argyfwng

Darllen mwy

Swyddfa newydd GPC: Cofrestrfa’r Brifysgol

O’r 23ain o Awst 2018, fe fydd Gwasg Prifysgol Cymru wedi’i leoli yn Adeilad Cofrestrfa Prifysgol Cymru ym Mharc Cathays. Ein cyfeiriad newydd yw: Gwasg Prifysgol Cymru Cofrestrfa’r Brifysgol Rhodfa’r Brenin Edward VII Caerdydd CF10 3NS Ar gyfer ymholiadau cyffredinol: Ffôn: 44 (0) 29 2049 6899 E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk Adeiladwyd Cofrestrfa’r Brifysgol yn 1903, yr adeilad

Darllen mwy

Meic Stephens (1938-2018)

Gwnaeth Meic Stephens, a fu farw yr wythnos hon, gyfraniad enfawr ac hollbwysig i hanes Gwasg Prifysgol Cymru fel awdur a golygydd. Ynghyd ag R. Brinley Jones, sylfaenodd Meic y gyfres arloesol ‘Writers of Wales’ ym 1970, a bu’n olygydd arni am dros ddeugain mlynedd – cyfnod a welodd gyhoeddi dros gant o gyfrolau. Ymhlith

Darllen mwy

Llongyfarchiadau M. Wynn Thomas

Hoffai’r Wasg longyfarch yr Athro M. Wynn Thomas ar ennill Gwobr Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda’i gyfrol All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas. Cyflwynir gwobrau Llyfr y Flwyddyn yn flynyddol i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo yn y Tramshed

Darllen mwy

Performing Wales: People, Memory and Place

Gan Lisa Lewis, awdur Performing Wales: People, Memory and Place. Beth mae trafod diwylliant yn nhermau perfformiad yn ei gynnig i ni? Sut mae’r fath ddadansoddiad yn ein helpu i ddeall a chyfryngu’r profiad o ddiwylliant cyfrwng Cymraeg? Yn Performing Wales: People, Memory and Place ceir trafodaeth ar bedair agwedd ar ymarfer diwylliannol – yn

Darllen mwy

Cyfres o dan sylw: Safbwyntiau

Cyfres yw hon sy’n cynnig golwg annisgwyl a dadlennol ar rai o bynciau canolog astudiaethau gwleidyddol a diwylliannol Cymru a thu hwnt; o ffasgaeth i sosialaeth, o ethnigrwydd i rywioldeb, ac o iaith i grefydd. Pam na fu Cymru: Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg Awdur: Simon Brooks Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Oes Cenedlaetholdeb, llwyddodd

Darllen mwy

Cyfres o dan sylw: Gwyddonwyr Cymru

Mae Gwyddonwyr Cymru yn cynnig llyfrau ysgolheigaidd wedi’u hysgrifennu mewn ffordd hygyrch am wyddonwyr o Gymru sydd wedi gwneud cyfraniad mawr ac arwyddocaol, yn y gorffennol a’r presennol, at ddatblygiadau ac arloesedd gwyddonol. Bu tueddiad yn hanesyddol i gyfyngu’r syniad o ddiwylliant Cymreig i’r hyn a gynhyrchwyd gan ei hawduron, ei beirdd, ei cherddorion a’i

Darllen mwy