UWP

MYNEDIAD AGORED

Cylchgrawn Addysg Cymru

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Mae rhifyn diweddaraf Cylchgrawn Addysg Cymru nawr ar gael i'w ddarllen am ddim! Dilynwch y ddolen i ddarllen erthyglau rhifyn 22.2 Rightwards arrow https://bit.ly/3i6XGmR

Darllen mwy

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan

Rhiannon Marks

‘O’r diwedd, dyma astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad enfawr Mihangel Morgan i ffuglen fer yn y Gymraeg, un sy’n gosod ei waith mewn cyd-destunau Ewropeaidd cyfoes. Mae cyfrol Rhiannon Marks nid yn unig yn ymdriniaeth ddadlennol â gwaith yr awdur, ond hefyd yn ymateb creadigol cyfaddas iddo – yn ddychmygus, deallus ac yn cynnig difyrrwch di-ben-draw i’r darllenydd. Ardderchog!’
-Yr Athro Angharad Price, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Cyfri’n Cewri

Hanes Mawrion ein Mathemateg

Gareth Ffowc Roberts

‘Petawn i wedi cael Gareth Ffowc Roberts yn athro, rwy’n grediniol y byddai fy myd-olwg yn wahanol. Mae ganddo’r ddawn brin o egluro “rhyfeddod y cread” mewn dull hynaws ac agos atoch. Gwnaeth i fathemateg Cymru yr hyn a wnaeth Peter Lord i gelf Cymru – cryfhau ein ymwybyddiaeth o gewri ein gwlad, ac ymfalchïo ynddynt.’
- Angharad Tomos, awdures

Darllen mwy

‘Iaith Oleulawn’

Geirfa Dafydd ap Gwilym

Dafydd Johnston

Astudiaeth sy’n dadansoddi’r elfennau hen a newydd yng ngeirfa barddoniaeth Dafydd ap Gwilym. Trwy ganolbwyntio ar ei ddefnydd creadigol o eiriau, cynigir golwg newydd ar rai o gerddi mwyaf yr iaith Gymraeg. Bydd y gyfrol hon yn apelio at bawb sy’n hoff o farddoniaeth ac yn ymddiddori yn hanes geiriau.

Darllen mwy

MYNEDIAD AGORED

Cylchgrawn Addysg Cymru

Rhifyn 22.1 Rhifyn Arbennig: Addysg Athrawon yng Nghymru – y daith i ddiwygio ar gael ddiwedd Mai 2020

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, rydym yn falch iawn o gyhoeddi mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Cynhelir Cylchgrawn Addysg Cymru ar-lein gan Ingentaconnect: http://ingentaconnect.com/content/uwp/wjed

ISSN Ar-lein: 2059-3716 ISSN Print: 2059-3708
Pris agraffu ar alw: £20 + cludiant fesul rhifyn

Darllen mwy

Creu Dinasyddiaeth i Gymru

Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg

Gwennan Higham

‘Mae’r gyfrol hon yn cyfuno dadansoddi polisi craff ag asesiadau realistig o’r heriau a wynebir gan fewnfudwyr a ffoaduriaid wrth geisio cael eu hintegreiddio i’r gymdeithas leol yng Nghymru. Y canlyniad yw triniaeth wreiddiol, heriol a gwerthfawr o ddehongliad newydd ar ddinasyddiaeth. Gan ddefnyddio profiad rhyngwladol, megis Québec a Gwlad y Basg, cyniga’r drafodaeth ystyriaethau newydd trawsnewidiol o fudd i asiantaethau a chymdeithas sifil wrth iddynt geisio gwella profiad beunyddiol trigolion newydd yn eu plith. Mae profiad personol ac argyhoeddiad yr awdur o werth, ac urddas pob unigolyn yn goleuo pob rhan o’r dadansoddiad rhagorol hwn.’
- Yr Athro Colin H. Williams

Darllen mwy

Diwinyddiaeth Paul

Gan Gynnwys Sylw Arbennig i’w Ddehonglwyr Cymreig

John Tudno Williams

‘Dyma ffrwyth ymchwil manwl a thrylwyr i wahanol agweddau ar fywyd a diwinyddiaeth Paul gan un sy’n awdurdod yn y maes. Mae dadansoddiad yr awdur o ddiwinyddiaeth yr Apostol yn feistrolgar, a bydd y gyfrol yn anhepgor i weinidogion ac, yn wir, i bawb sy’n ymddiddori ym maes y Testament Newydd.’
- Yr Athro Emeritws Eryl W. Davies, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Yr Anymwybod Cymreig

Freud, Dirfodaeth a’r Seice Cenedlaethol

Llion Wigley

‘Mae’r gyfrol gyfoethog hon yn egluro apêl seicdreiddiad i Gymry Cymraeg canol yr ugeinfed ganrif. Gan fynd i’r afael â chyffro deallusol y cyfnod, dangosir bod y diwylliant Cymraeg yn fwy blaengar nag y tybir yn aml, ac mae yma wersi amserol iawn i ni heddiw.’
- Yr Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Darllen mwy

Y Gyfraith yn ein Llên

R. Gwynedd Parry

‘Cyfrol ddiddorol a dysgedig, sy’n dangos pwysigrwydd dealltwriaeth o’r gyfraith wrth ddarllen elfennau o’n llenyddiaeth fel cenedl – ac hefyd bwysigrwydd gwybodaeth o’n llenyddiaeth, yn enwedig ein barddoniaeth, er mwyn cyrraedd gwir ddealltwriaeth o’n cyfraith yn ei chyd-destun cymdeithasol. Mae’r gwaith yn llunio ac yn creu maes ymchwil rhyngddisgyblaethol newydd ar Gymru a’r Gymraeg.’
- Yr Athro Thomas Glyn Watkin CF

Darllen mwy

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990

Lisa Sheppard

‘Dyma feirniadaeth lenyddol ar ei gorau – yn heriol a phryfoclyd ac yn gwbl berthnasol i’r byd sydd ohoni. Yn wyneb y cynnwrf gwleidyddol a’r pryderon presennol ynghylch Prydeindod a mewnfudo, mae’r gyfrol arloesol hon yn gofyn inni ailystyried pwy ydym “ni” a “nhw” (neu’r “hunan” a’r “arall”) drwy archwilio’r modd y mae ffuglen Gymraeg a Saesneg gyfoes yn cynnig gofod amgen i fynegi llithrigrwydd a chymhlethdod hunaniaethau diwylliannol Cymru.’
- Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Rhiannon Heledd

‘Cyfrol anhepgor i bawb sy’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r Gymraeg ym myd gwaith. Mae’r pwyslais ymarferol ynghyd â’r tasgau pwrpasol yn tywys y darllenydd yn hwylus o’r broses ymgeisio – trwy amrywiaeth o orchwylion nodweddiadol byd gwaith – i ymarfer proffesiynol.’
- Dr Steve Morris, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

Blog

23rd November 2020

Bwrdd Ymghynghorol newydd i Gylchgrawn Addysg Cymru

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Darllen mwy

Cyfri’n Cewri

Darllen mwy

‘Iaith Oleulawn’

Darllen mwy

Creu Dinasyddiaeth i Gymru

Darllen mwy

Diwinyddiaeth Paul

Darllen mwy

Yr Anymwybod Cymreig

Darllen mwy

Y Gyfraith yn ein Llên

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Darllen mwy

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Darllen mwy

Cyfan-dir Cymru

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Darllen mwy

Perfformio’r Genedl

Darllen mwy

Cyfnodolion

Journal of Celtic Linguistics

Darllen mwy

Studia Celtica

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

Rhiannon Marks

Mae Rhiannon Marks yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a dyma ei chyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol....

Darllen mwy