Hanes Cymry

Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwareiddiad Cymraeg

Simon Brooks

‘Â’i ddeallusrwydd dansherus, ei gyfeiriadaeth wyddoniadurol a’i ddadansoddi miniog, mae Simon Brooks yn torri drwy ystrydebu ffasiynol fel cyllell drwy fenyn. Perwyl y magnum opus arloesol hwn yw arddel ac annog y gymuned Gymraeg amlethnig. Amen ac amen i hwnna. Darllener. Ystyrier.’
-Cynog Dafis

Darllen mwy

Ysbryd Morgan

Adferiad y Meddwl Cymreig

Huw L. Williams

‘Sut mae bod yn athronyddol ac yn ddychmyglawn, yn eangfrydig ac yn genedlgarol, yn ddadansoddol ac yn angerddol – y cyfan, a rhagor, ar yr un pryd? I gael yr ateb, darllenwch tour de force diweddaraf Huw L. Williams – cewch eich hysbrydoli yn y fargen.’
- Cynog Dafis

Darllen mwy

Darllen y Dychymyg

Creu ystyron newydd i blant a phlentyndod yn Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Siwan M. Rosser

‘Cyfrol wefreiddiol o arloesol yw hon am lên plant Cymraeg gan y brif arbenigwraig yn y maes. Mae’n olrhain y cychwyn yn ôl i’r llyfrau a’r cylchgronau crefyddol, addysgol a bucheddol ar gyfer yr ieuainc a gyhoeddwyd gan yr enwadau yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. A dengys inni sut I werthfawrogi’r cynnyrch hwn o’r newydd trwy ddeall bydolwg “estron” y cyfnod. Dyma astudiaeth sy’n cyfoethogi ein hadnabyddiaeth o’n gorffennol.’
- Yr Athro M. Wynn Thomas, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

MYNEDIAD AGORED

Cylchgrawn Addysg Cymru

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Mae rhifyn diweddaraf Cylchgrawn Addysg Cymru nawr ar gael i'w ddarllen am ddim! Dilynwch y ddolen i ddarllen erthyglau rhifyn 22.2 Rightwards arrow https://bit.ly/3i6XGmR

Darllen mwy

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan

Rhiannon Marks

‘O’r diwedd, dyma astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad enfawr Mihangel Morgan i ffuglen fer yn y Gymraeg, un sy’n gosod ei waith mewn cyd-destunau Ewropeaidd cyfoes. Mae cyfrol Rhiannon Marks nid yn unig yn ymdriniaeth ddadlennol â gwaith yr awdur, ond hefyd yn ymateb creadigol cyfaddas iddo – yn ddychmygus, deallus ac yn cynnig difyrrwch di-ben-draw i’r darllenydd. Ardderchog!’
-Yr Athro Angharad Price, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Cyfri’n Cewri

Hanes Mawrion ein Mathemateg

Gareth Ffowc Roberts

‘Petawn i wedi cael Gareth Ffowc Roberts yn athro, rwy’n grediniol y byddai fy myd-olwg yn wahanol. Mae ganddo’r ddawn brin o egluro “rhyfeddod y cread” mewn dull hynaws ac agos atoch. Gwnaeth i fathemateg Cymru yr hyn a wnaeth Peter Lord i gelf Cymru – cryfhau ein ymwybyddiaeth o gewri ein gwlad, ac ymfalchïo ynddynt.’
- Angharad Tomos, awdures

Darllen mwy

‘Iaith Oleulawn’

Geirfa Dafydd ap Gwilym

Dafydd Johnston

Astudiaeth sy’n dadansoddi’r elfennau hen a newydd yng ngeirfa barddoniaeth Dafydd ap Gwilym. Trwy ganolbwyntio ar ei ddefnydd creadigol o eiriau, cynigir golwg newydd ar rai o gerddi mwyaf yr iaith Gymraeg. Bydd y gyfrol hon yn apelio at bawb sy’n hoff o farddoniaeth ac yn ymddiddori yn hanes geiriau.

Darllen mwy

MYNEDIAD AGORED

Cylchgrawn Addysg Cymru

Rhifyn 22.1 Rhifyn Arbennig: Addysg Athrawon yng Nghymru – y daith i ddiwygio ar gael ddiwedd Mai 2020

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, rydym yn falch iawn o gyhoeddi mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Cynhelir Cylchgrawn Addysg Cymru ar-lein gan Ingentaconnect: http://ingentaconnect.com/content/uwp/wjed

ISSN Ar-lein: 2059-3716 ISSN Print: 2059-3708
Pris agraffu ar alw: £20 + cludiant fesul rhifyn

Darllen mwy

Creu Dinasyddiaeth i Gymru

Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg

Gwennan Higham

‘Mae’r gyfrol hon yn cyfuno dadansoddi polisi craff ag asesiadau realistig o’r heriau a wynebir gan fewnfudwyr a ffoaduriaid wrth geisio cael eu hintegreiddio i’r gymdeithas leol yng Nghymru. Y canlyniad yw triniaeth wreiddiol, heriol a gwerthfawr o ddehongliad newydd ar ddinasyddiaeth. Gan ddefnyddio profiad rhyngwladol, megis Québec a Gwlad y Basg, cyniga’r drafodaeth ystyriaethau newydd trawsnewidiol o fudd i asiantaethau a chymdeithas sifil wrth iddynt geisio gwella profiad beunyddiol trigolion newydd yn eu plith. Mae profiad personol ac argyhoeddiad yr awdur o werth, ac urddas pob unigolyn yn goleuo pob rhan o’r dadansoddiad rhagorol hwn.’
- Yr Athro Colin H. Williams

Darllen mwy

Diwinyddiaeth Paul

Gan Gynnwys Sylw Arbennig i’w Ddehonglwyr Cymreig

John Tudno Williams

‘Dyma ffrwyth ymchwil manwl a thrylwyr i wahanol agweddau ar fywyd a diwinyddiaeth Paul gan un sy’n awdurdod yn y maes. Mae dadansoddiad yr awdur o ddiwinyddiaeth yr Apostol yn feistrolgar, a bydd y gyfrol yn anhepgor i weinidogion ac, yn wir, i bawb sy’n ymddiddori ym maes y Testament Newydd.’
- Yr Athro Emeritws Eryl W. Davies, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Yr Anymwybod Cymreig

Freud, Dirfodaeth a’r Seice Cenedlaethol

Llion Wigley

‘Mae’r gyfrol gyfoethog hon yn egluro apêl seicdreiddiad i Gymry Cymraeg canol yr ugeinfed ganrif. Gan fynd i’r afael â chyffro deallusol y cyfnod, dangosir bod y diwylliant Cymraeg yn fwy blaengar nag y tybir yn aml, ac mae yma wersi amserol iawn i ni heddiw.’
- Yr Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Darllen mwy

Y Gyfraith yn ein Llên

R. Gwynedd Parry

‘Cyfrol ddiddorol a dysgedig, sy’n dangos pwysigrwydd dealltwriaeth o’r gyfraith wrth ddarllen elfennau o’n llenyddiaeth fel cenedl – ac hefyd bwysigrwydd gwybodaeth o’n llenyddiaeth, yn enwedig ein barddoniaeth, er mwyn cyrraedd gwir ddealltwriaeth o’n cyfraith yn ei chyd-destun cymdeithasol. Mae’r gwaith yn llunio ac yn creu maes ymchwil rhyngddisgyblaethol newydd ar Gymru a’r Gymraeg.’
- Yr Athro Thomas Glyn Watkin CF

Darllen mwy

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990

Lisa Sheppard

‘Dyma feirniadaeth lenyddol ar ei gorau – yn heriol a phryfoclyd ac yn gwbl berthnasol i’r byd sydd ohoni. Yn wyneb y cynnwrf gwleidyddol a’r pryderon presennol ynghylch Prydeindod a mewnfudo, mae’r gyfrol arloesol hon yn gofyn inni ailystyried pwy ydym “ni” a “nhw” (neu’r “hunan” a’r “arall”) drwy archwilio’r modd y mae ffuglen Gymraeg a Saesneg gyfoes yn cynnig gofod amgen i fynegi llithrigrwydd a chymhlethdod hunaniaethau diwylliannol Cymru.’
- Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Rhiannon Heledd

‘Cyfrol anhepgor i bawb sy’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r Gymraeg ym myd gwaith. Mae’r pwyslais ymarferol ynghyd â’r tasgau pwrpasol yn tywys y darllenydd yn hwylus o’r broses ymgeisio – trwy amrywiaeth o orchwylion nodweddiadol byd gwaith – i ymarfer proffesiynol.’
- Dr Steve Morris, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

Blog

27th July 2021

Lleiafrifoedd ethnig mewn cenedl leiafrifol

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Darllen mwy

Cyfri’n Cewri

Darllen mwy

‘Iaith Oleulawn’

Darllen mwy

Creu Dinasyddiaeth i Gymru

Darllen mwy

Diwinyddiaeth Paul

Darllen mwy

Yr Anymwybod Cymreig

Darllen mwy

Y Gyfraith yn ein Llên

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Darllen mwy

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Darllen mwy

Cyfan-dir Cymru

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Darllen mwy

Perfformio’r Genedl

Darllen mwy

Cyfnodolion

Journal of Celtic Linguistics

Darllen mwy

Studia Celtica

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

Rhiannon Marks

Mae Rhiannon Marks yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a dyma ei chyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol....

Darllen mwy