Creu Dinasyddiaeth i Gymru

Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg

Awdur(on) Gwennan Higham

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Safbwyntiau

  • Mawrth 2020 · 144 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786835369
  • · eLyfr - pdf - 9781786835376
  • · eLyfr - epub - 9781786835383

Am y llyfr

Dyma gyfrol sydd yn ymdrin â mewnfudo rhyngwladol, cymunedau Cymru a’r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a chymdeithasol. Gan dynnu ar ymchwil empeiraidd gyda myfyrwyr, tiwtoriaid iaith a swyddogion llywodraethol Cymru, mae’r awdur yn herio rhagdybiaethau damcaniaethol am berthynas mewnfudwyr â’r Gymraeg. Daw cymhlethdod sefyllfa iswladwriaethol Cymru i’r amlwg wrth I Lywodraeth Cymru ddatgan cefnogaeth dros ddwyieithrwydd, tra bod polisïau’r Wladwriaeth Brydeinig yn hybu polisi mewnfudo a dinasyddiaeth homogenaidd ac unieithog. Wedi trafod y sefyllfa yn Québec ac archwilio’r berthynas rhwng hunaniaethau ethnig a sifig, awgryma Gwennan Higham ei bod yn ddyletswydd arnom i ddiffinio a sefydlu dinasyddiaeth amlethnig Gymreig a Chymraeg.

Dyfyniadau

‘Mae’r gyfrol hon yn cyfuno dadansoddi polisi craff ag asesiadau realistig o’r heriau a wynebir gan fewnfudwyr a ffoaduriaid wrth geisio cael eu hintegreiddio i’r gymdeithas leol yng Nghymru. Y canlyniad yw triniaeth wreiddiol, heriol a gwerthfawr o ddehongliad newydd ar ddinasyddiaeth. Gan ddefnyddio profiad rhyngwladol, megis Québec a Gwlad y Basg, cyniga’r drafodaeth ystyriaethau newydd trawsnewidiol o fudd i asiantaethau a chymdeithas sifil wrth iddynt geisio gwella profiad beunyddiol trigolion newydd yn eu plith. Mae profiad personol ac argyhoeddiad yr awdur o werth, ac urddas pob unigolyn yn goleuo pob rhan o’r dadansoddiad rhagorol hwn.’
-Yr Athro Colin H. Williams

‘Un o’r heriau o’n blaenau yw sicrhau bod yr ymadrodd “Cymraeg i Bawb” yn cael ei wireddu. Yn y gyfrol hon, mae’r awdur Higham yn dangos tystiolaeth bod awydd i gofleidio’r Gymraeg ymhlith ein diwylliannau amrywiol yng Nghymru – mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn falch iawn o weld cyhoeddi’r gwaith pwysig hwn.’
-Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

'A miloedd ar filoedd yn gwrthdystio'n fyd-eang ers diwedd Mai yn enw Black Lives Matter - yn sgil llofruddiaeth George Floyd gan swyddogion yr heddlu ym Minneapolis - go brin y bydd cyfrol fwy amserol na Creu Dinasyddiaeth i Gymru yn cael ei chyhoeddi gan weisg Cymru eleni. Er mai canolbwyntio'n benodol ar hynt a helynt mewnfudwyr rhyngwladol i Gymru a wna Gwennan Higham, mae'r drafodaeth yn hynod berthnasol i'r ddadl sydd wedi ei thanio yr ochr hon i Fôr yr Iwerydd ynglŷn â pha mor gynhwysol yw gwledydd Prydain i leiafrifoedd hiliol ac ethnig o bob math.'
– Lisa Sheppard, O’r Pedwar Gwynt Haf 2020

'Ymhlith yr anawsterau a grybwyllir mae’r canfyddiad fod y Gymraeg yn perthyn i grŵp caeedig. Mewn termau haniaethol, gwelir y Gymraeg fel rhywbeth yn perthyn i’r maes ethnig ond gwelir y Saesneg fel yr iaith sifig agored. Ond paham, os yw’r ddwy iaith yn swyddogol ac yn gyfartal yng Nghymru, y darperir gwersi Saesneg am ddim i fewnfudwyr ond nid gwersi Cymraeg? Dyma gwestiynau sy’n mynd â ni at galon yr egin ddinasyddiaeth Gymreig, a maes polisi – sef ail haen y gyfrol.'
– Ned Thomas, Cylchgrawn Barn, Gorffennaf 2020

'As Britain negotiates its shaky future outside of Europe and sees fault lines appearing in the union, part of the Westminster government’s responses to the disunited kingdom has been to underline common values in language and culture… This book is timely, then, as it explores citizenship and the challenges faced by immigrants and refugees to Wales, and the role that the Welsh language can play in any integration. In mapping out a context, Gwennan Higham suggests that dealing with multiculturalism within the boundaries of political states is one of the central questions facing countries in the 21st century, as the twin forces of immigration and globalisation redraw so many maps.
She looks at differences between Whitehall and Cardiff Bay, suggesting that the Home Office’s policies, seemingly designed to make these islands inhospitable to new immigrants are not echoed in the Welsh Government’s plan to create a Nation of Sanctuary, shored up by a sense of equal human rights…The book closes with the author’s suggestion that should Wales ever have powers over immigration the fate of newcomers would be more hopeful. Should that day arrive, this sterling, thoughtful and thorough consideration of the many complexities of citizenship will be a useful and necessary companion volume.'
- Jon Gower, Nation.Cymru https://nation.cymru/culture/review-creu-dinasyddiaeth-i-gymru-is-a-timely-consideration-of-the-complexities-of-citizenship/

Cynnwys

Rhagair

1 ‘Bringing people together around British values and that kind of thing’: Dadlau’r tuhwnt i amlddiwylliannedd yng Nghymru

2 ‘Dinasyddiaeth Brydeinig – mae e’n clymu ni mewn’: Adeiladu seiliau dinasyddiaeth Gymreig

3 ‘Dinesydd fydda i – dw i eisiau dysgu Cymraeg’: Llunio darpariaeth Gymreig i fewn-fudwyr

Ôl-nodyn
Nodiadau
Llyfryddiaeth
Mynegai

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Gwennan Higham

Mae Gwennan Higham yn Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Mae’n ymchwilydd ym maes mewnfudwyr rhyngwladol yn dysgu Cymraeg, ac mae ei gwaith yn rhoi ystyriaeth lawn i’r goblygiadau y gall hyn ei gael ar ddiffinio amlddiwylliannedd a dinasyddiaeth Gymreig.

Darllen mwy