Evan James Williams

Ffisegydd yr Atom

Awdur(on) Rowland Wynne

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Scientists of Wales

  • Mehefin 2017 · 192 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786830722
  • · eLyfr - pdf - 9781786830739
  • · eLyfr - epub - 9781786830746

Am y llyfr

Dyma gyfrol sy’n rhoi darlun o fywyd a gwaith y ffisegydd o Gymro, yr Athro Evan James Williams, gŵr a gafodd ei ddisgrifio fel un o’r gwyddonwyr mwyaf galluog a welodd Cymru erioed ac fe’i cydnabyddid fel arbrofwr dyfeisgar a damcaniaethwr disglair. Cymerodd ran flaenllaw yn y chwyldro a ddigwyddodd yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif gyda datblygiad ffiseg cwantwm. Cydweithiodd gyda’r arloeswyr (nifer ohonynt yn enillwyr gwobr Nobel) a gwnaeth gyfraniad nodedig ym maes gwrthdrawiadau atomig ac yn narganfyddiad gronyn elfennol newydd. Ym 1939, ymunodd yn y dasg o ddiddymu bygythiad dinistriol llongau tanfor a chyflawnodd waith gorchestol. Amlygir ei alluoedd di-gymar yn y gyfrol hon, a chyflwynir yn ogystal ddarlun o gymeriad hoffus a thwymgalon na gollodd ei ymlyniad na’i gariad tuag at fro ei febyd a’i diwylliant.

Dyfyniadau

'Mae Rowland Wynne yn disgrifio y ffiseg sy’n gefndir i bopeth mewn dull medrus heb godi braw ar ddarllenwyr gyda fformiwlâu. Felly gall unrhyw un sydd â diddordeb ym mywyd un o’n gwyddonwyr mwyaf disglair ddilyn y testun a chael dealltwriaeth o’r hyn a gyflawnodd. Mae disgrifiadau pellach i’w cael yn y nodiadau ar ddiwedd y llyfr i’r rhai a hoffai fwy o fanylder. Ond hoffwn bwysleisio bod y llyfr yma yn hollol addas i leygwyr, ac mae’r awdur yn nodi y rhannau y gellir eu hosgoi gan ddarllenwyr sydd ddim am weld y manylion technegol.'
- Rhys Morris, Prifysgol Bryste

‘Llwyddodd Rowland Wynne i gyflwyno gwyddoniaeth nad sy’n hawdd ei deall mewn modd cwbl ddealladwy; gwelwn fawredd ysgolheictod Desin ond cyflwynir hynny mewn gwead cywrain ac onest â’i ddynoliaeth – ei gefndir gwerinol, Cymreig, capelog; ei berthynas ag eraill; ei lwyddiannau a’i siomedigaethau. Campwaith o destun hanesyddol a gwyddonol, caboledig a darllenadwy, a hynny yn ein mamiaith.’
– Hefin Jones, Y Traethodydd, Gorffennaf 2018

‘Portread cynnes a darllenadwy o wyddonydd atomig mwyaf Cymru – mae’r gyfrol yn dal cyffro’r bartneriaeth greadigol rhwng Williams a gwyddonwyr arloesol y cyfnod, megis Bragg, Bohr, Blackett ac eraill. Perl o lyfr.’
-Yr Athro Glyn O. Phillips, Prifysgol Glyndŵr

‘Roedd Evan James Williams yn arloeswr mewn dau faes – ffiseg fodern ac ymchwil gweithredol – sydd wedi dylanwadu’n enfawr ar ein byd ni heddiw. Mae’r gyfrol hon yn rhoi hanes y gŵr a’i waith o safbwynt Cymreig a rhyngwladol, gan ddangos yn eglur pam y dylem ei gofio fel un o fawrion y genedl.’
-Yr Athro Geraint Vaughan, Prifysgol Manceinion

'Evan James Williams yw un o'r gwyddonwyr mwyaf disglair a gynhyrchwyd gan ein cenedl erioed, ac mae’r llyfr godidog hwn yn gwneud cyfiawnder â'i yrfa mewn cyfanwaith sydd wedi’i gyfansoddi'n wych - fe all y lleygwr ddeall yn union ramant y wyddoniaeth a mwynhau'r straeon diddorol a ddisgrifir gan Rowaland Wynne.’
-Yr Athro Syr John Meurig Thomas, Cyn-Gyfarwyddwr y Sefydliad Brenhinol, a Chyn-Feistr Coleg San Pedr, Prifysgol Caergrawnt

‘E. J. Williams oedd un o wyddonwyr disgleiriaf Cymru a ddaeth yn enwog ar y llwyfan rhyngwladol am ei waith arloesol ym maes ffiseg gronynnau. Mae balchder mawr yn Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth mai yn yr Hen Goleg y gwnaeth Williams ei arbrofion trawsnewidiol, ac mae'r llyfr hwn yn gofnod arbennig o’i gyfraniad, ei ysbrydoliaeth a’i athrylith.’
-Yr Athro Andrew Evans, Prifysgol Aberystwyth

Cynnwys

Rhestr Luniau
Rhagair
Pennod 1Mae Gen’ I Freuddwyd
Pennod 2Siglo’r Seiliau
Pennod 3Doethuriaethau
Pennod 4Pererindota
Pennod 5Cyrraedd y Brig
Pennod 6Helgwn y Weilgi
Pennod 7Gwawr a Gweryd
Pennod 8Epilog
Llyfryddiaeth

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae Rowland Wynne yn ysgolhaig annibynnol gyda chefndir mewn ffiseg. Sbardunwyd ei ddiddordeb yn Evan James Williams gan ymweliad ag Archif Niels Bohr ym Mhrifysgol Copenhagen.

Darllen mwy