Barn o’r Brifysgol

Barn o’r Brifysgol – Sut mae GPC yn cofleidio newidiadau modern yn y diwydiant cyhoeddi. Gwelwyd newidiadau dramatig yn y byd cyhoeddi dros y blynyddoedd diwethaf, yn sgil y chwyldro digidol. Llyfrau oedd un o’r nwyddau traul mwyaf llwyddiannus i’w gwerthu ar-lein, gan arwain at ddyfodiad y gwerthwr ar-lein hollbresennol hwnnw, Amazon. Daeth dulliau argraffu digidol

Darllen mwy

Eisteddfod 2014

Cyrhaeddais faes yr Eisteddfod ar fore dydd Sadwrn a thrwy lwc roedd yr haul yn tywynnu! Arhosodd y tywydd yn braf am ran fwyaf o’r wythnos, er i ni gael sawl cawod drom iawn ar ddyddiau Llun a Mawrth. Cyfrannodd yr haul yn sicr at yr awyrgylch hamddenol a thesog ar y maes eleni. Roedd

Darllen mwy

Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynhaliwyd cynhadledd ryngwladol gyntaf erioed y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar Orffennaf 1–3, ac roedd y digwyddiad tri diwrnod yn lwyddiant ysgubol. Mynychodd dros ddau gant o academyddion, myfyrwyr ymchwil ac aelodau o’r cyhoedd, yn eu plith ddarlithwyr ac arbenigwyr blaenllaw mewn ieithoedd lleiafrifol o bob cwr o Ewrop. Un o’r rhain oedd y prif siaradwr

Darllen mwy

Digwyddiadau Eisteddfod Genedlaethol 2014

Amserlen Digwyddiadau Gwasg Prifysgol Cymru Eisteddfod Genedlaethol 2014   Dydd Llun y 4ydd   4:00yp  Bydd yr Athro Densil Morgan yn lansio ei lyfr newydd Thomas Charles o’r Bala ar stondin Prifysgol Cymru.   Dydd Mawrth y 5ed   11:00yb  Ymunwch â Mair Rees ym mhabell Merched y Wawr i drafod ei llyfr newydd Y

Darllen mwy

Gwyl Llenyddiaeth Dinefwr

Dychwelodd Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr i Barc prydferth Dinefwr yn Llandeilo am yr ail dro dros benwythnos 20-22 Mehefin. Mwynhaodd yr ymwelwyr benwythnos llawn llenyddiaeth, cerddoriaeth a bwyd blasus mewn heulwen braf.   Roeddwn yn ddigon ffodus i gynrychioli Gwasg Prifysgol Cymru yn yr Ŵyl gyda stondin, a mwynheais siarad â chwsmeriaid wrth werthfawrogi rhywfaint o

Darllen mwy

Cynhadledd Ymchwil Amlddisgyblaeth Cyfrwng Cymraeg

Roedd cynhadledd ymchwil flynyddol y Coleg Cymraeg ar Fehefin y 19eg yn wledd o bapurau difyr a disglair ar draws ystod eang tu hwnt o ddisgyblaethau a phynciau. Myfyrwyr ymchwil a darlithwyr ifanc o fewn y Coleg a draddododd y papurau amrywiol ar ddiwrnod braf iawn o haf yng Ngregynog. Cychwynnodd Dr Ruth Wyn Williams

Darllen mwy

Teitlau Mehefin

Carmarthen Castle: The Archaeology of Government Building Jerusalem: Nonconformity, Labour and the Social Question in Wales, 1906-1939 Dwy Gymraes, Dwy Gymru: Hanes Bywyd a Gwaith Gwyneth Vaughan a Sara Maria Saunders J.O. Francis, realist drama and ethics: Culture, Place and Nation Castell Caerfyrddin: Olrhain Hanes Llywodraethiant

Digwyddiadau Gorffennaf

Bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd rhan yn y digwyddiadau a chynadleddau isod yn ystod mis Gorffennaf: 1-3    Cynhadledd Canoloeswyr Iwerddon, Coleg y Brifysgol Dulyn 6-11    Cymdeithas Athroniaeth Awstralasia, Prifysgol Genedlaethol Awstralia 7-10    Cyngres Ganoloesol Ryngwladol, Leeds 10-13    22ain Cynhadledd Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Rhamantiaeth 11-13    Sesiwn ar y Cyd o’r Gymdeithas Aristotlean

Darllen mwy

Symposiwm: Darllen Tsieina, Cyfieithu Cymru

Trefnwyd symposiwm ym Mangor ar yr 2il o Fai gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Phrifysgol Cymru er mwyn trafod y berthynas sydd wrthi’n tyfu rhwng llenorion o Gymru a Tsieina. Hyrwyddwyd y berthynas gan rifyn arbennig diweddar cyfnodolyn o’r Shangai Translation Publishing House yn cynnwys cyfieithiadau o weithiau llenyddol o Gymru mewn Tsieinëeg. Cyhoeddwyd tua

Darllen mwy

Cynhadledd Cymdeithas Llên Saesneg Cymru, 11–13 Ebrill, Gregynog

Mynychais gynhadledd flynyddol Cymdeithas Llên Saesneg Cymru yn ddiweddar. Cynhaliwyd y gynhadledd yn neuadd ysblennydd Gregynog gyda’i gyfoeth o weithiau celf o gasgliad anhygoel y chwiorydd Davies. Lleoliad delfrydol i ysbrydoli trafodaeth a syniadau ynglŷn â llenyddiaeth, ac yn sicr bu tipyn go lew o drafod dros y penwythnos! Roedd papur yr Athro Murray Pittock

Darllen mwy

Mewn Sgwrs â’r… Arglwydd Heseltine

Dathlodd Canolfan y Llywodraethiant Cymru a Phrifysgol Agored Cymru Galan Mai trwy gynnal sgwrs â’r Arglwydd Heseltine ym Mae Caerdydd.  Aeth y Wasg i’r digwyddiad er mwyn cefnogi ein hawduron gyda stondin o lyfrau gwleidyddol ac er mwyn clywed y dyn enwog – a bachgen Abertawe! – o lygad y ffynnon. Roedd y sgwrs rhwng

Darllen mwy

Cynhadledd Ganoloesol Rhyngwladol Leeds 2014

Teithiais i Leeds ar y 9fed o Orffennaf er mwyn mynychu’r gynhadledd ganoloesol ryngwladol sy’n cael ei chynnal yn y brifysgol yno bob blwyddyn. Mae dros 2,000 o haneswyr, ymchwilwyr, awduron a myfyrwyr o Brydain, Ewrop  a thu hwnt yn mynychu’r gynhadledd, sy’n cynnwys mwy na mil o bapurau a sesiynau dros bedwar diwrnod. Bûm

Darllen mwy

From the HEFCE newsletter 06.02.14

In planning an approach for open access and the next REF, we received very clear advice that the monograph publishing world is not yet ready to support an open-access requirement. We have listened to this advice, and are proposing that monographs will not be required to be published in an open-access form to be eligible for

Darllen mwy

Cynhadledd y Gyfraith

Mynychais Gynhadledd Genedlaethol y Gyfraith yn ddiweddar ar ddiwrnod o haul godidog ym Mae Caerdydd. Trefnwyd y gynhadledd yn adeilad hardd y Pierhead gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Roedd yr ystafell gynadledda yn orlawn o fyfyrwyr sy’n astudio’r Gyfraith yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd ym mhrifysgolion Cymru. Derbyniwyd y coffi

Darllen mwy

Cynhadledd y Gymdeithas Cyhoeddwyr Annibynnol (IPG)

Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol Cymdeithas Cyhoeddwyr Annibynnol (IPG) yn agos i Rydychen wythnos diwethaf. Roedd y neuadd arddangos yn llawn o stondinau gyda llyfrau ar bob pwnc dan haul o’r cannoedd o gyhoeddwyr annibynnol a gynrychiolwyd yn y gynhadledd.  Ar ôl paned a chyfle i gael sgwrs, ymlwybrodd y dorf mewn i’r neuadd ddarlithio er mwyn

Darllen mwy

Digwyddiadau Ebrill

Bydd staff Gwasg Prifysgol Cymru yn mynychu’r cynadleddau canlynol yn ystod Ebrill: 3 – 4 Ebrill Bydd Catherine Jenkins yn mynychu cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau America Ladin (SLAS) yn Llundain, lle fydd yn gwerthu llyfrau o’r gyfres Iberian and American Studies ac yn rhwydweithio ag awduron a chynadleddwyr. 8 – 10 Ebrill Bydd staff yn mynychu 

Darllen mwy

Argyfwng Astudiaethau Cymraeg

‘Astudiaethau Cymreig’: ymadrodd digon llipa, yn fy marn i. Pwy glywodd am gyfeiriad at ‘Astudiaethau Seisnig’ erioed ym mhrifysgolion Lloegr? Yno, yr un fath ag ym mhob gwlad aeddfed arall, y mae’r gwaith cyson o fwrw gorolwg ddeallusol amlweddog a chynhwysfawr dros brif nodweddion y genedl yn wedd annatod a chanolog ar y gyfundrefn addysg,

Darllen mwy

Digwyddiadau Chwefror

Bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd rhan yn y cynadleddau canlynol yn ystod Chwefror: 3ydd Bydd Robin Grossmann yn mynychu digwyddiad mae Prifysgol Caerdydd wedi trefnu er mwyn lansio llyfrau a ysgrifennwyd gan staff Ysgol y Gymraeg, yn cynnwys tri llyfr a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru sef Jaitacht, Parents Personalities and Power a Pe

Darllen mwy

R. S. yn ei lordio hi yn Llundain

Cyn diwedd blwyddyn ei ganmlwyddiant y llynedd, bu R. S. Thomas yn ei lordio hi yn Llundain. Ar nos Lun, 2 Rhagfyr, cyflwynwyd darlith gan yr Arglwydd Gowrie ar ‘The Witness of R. S. Thomas’. Daliodd Grey Gowrie sawl swydd yn y Cabinet o dan Margaret Thatcher, a bu’n gadeirydd ar Sotheby’s a Chyngor Celfyddydau

Darllen mwy

Croeso i’n gwefan newydd

Croeso cynnes iawn i gyfnod cyffrous newydd ar gyfer y Wasg – gwefan newydd sbon gyda’n blogiau dwyieithog ein hunain ar ystod eang o bynciau difyr. Gan ein bod yn cael y fraint o weithio gyda chymaint o awduron gwahanol a thalentog o bedwar ban byd, byddwn yn gwahodd rhai ohonynt i ysgrifennu blogiau ar

Darllen mwy

REF 2020 a Mynediad Agored ar gyfer Monograffau

Gwnaeth HEFCE y cyhoeddiad canlynol yn ei llythyr newyddion ar y 6 Chwefror; cyfeiriwch at wefan HEFC ar gyfer manylion pellach. “Wrth baratoi ein cynlluniau ar gyfer mynediad agored a’r Fframwaith Ymchwil Addysg Uwch (REF) nesaf, gwnaethom dderbyn cyngor clir iawn nad yw’r byd cyhoeddi monograffau yn barod eto i gefnogi anghenion mynediad agored. Rydym

Darllen mwy